p1 Picture1

     ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การควบคุมขั้นตอนการผลิตในงานอุตสาหกรรม มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

      ทางEnergyScope จึงนำระบบสารสนเทศมาให้บริการแก่ลูกค้า โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ตัวอย่าง

- พนักงานในโรงงานสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในระหว่างการผลิตได้โดยอัตโนมัติ

- เจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ สามารถเห็นประสิทธิผลของการควบคุมการผลิตในโรงงานได้ผ่านหน้าจอ แม้ว่าโรงงานและสำนักงานใหญ่จะอยู่คนละที่  

ผลที่ได้รับ

- สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

- ป้องกันความผิดพลาดในระหว่างการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าของ EnergyScope สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท้ายสุดที่ลูกค้าของEnergyScopeทุกองค์กรย่องมุ่งหวังไว้

 Monitoring

ระบบสารสนเทศที่ทาง EnergyScope  ให้บริการมีดังนี้