2  Picture6คือ ระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้ในการตรวจสอบ     คุณภาพการผลิต โดยสามารถตรวจเช็คได้เที่ยงตรงและ   แม่นยำกว่าการใช้คนตรวจสอบความผิดพลาด ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอ อีกทั้งระบบนี้ ยังสามารถตรวจเช็คคุณภาพชิ้นงาน ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งบางกระบวนการนั้น คนไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นๆได้ ทำให้สามารถคัดแยกชิ้นงานที่เสียออกแต่เนิ่นๆ 

1

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

  • ตรวจเช็คตำแหน่งของวัตถุ เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ตรวจสอบความผิดพลาดของชิ้นงาน เช่น รอยแตกร้าวที่ผิวชิ้นงาน, การติดฉลากบนภาชนะอาหาร-เครื่องดื่ม, ปริมาณหรือระดับของเครื่องดื่มที่บรรจุขวด
  • วัด ขนาดของชิ้นงาน
  • นำทางให้หุ่นยนต์ เช่น ในงานเชื่อมแนว, งานยกของ

BANNER-01