Motor-Protection-3 Picture8

  •  การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

     การใช้ Power meter เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของระบบไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า, ค่าความถี่ไฟฟ้า, จำนวนครั้งที่เกิดแรงดันไฟฟ้าตก, Harmonic หรือ ดูความผิดเพี้ยนของรูปกราฟในระบบ เป็นต้น ซึ่งจากการเก็บและศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นี้ จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า จนสามารถใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

  •  การป้องกันสภาวะโหลดเกิน(OVERLOAD)

       ในส่วนของการป้องกันสภาวะโหลดเกิน ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับระบบโหลดจะเกี่ยวข้องกับส่วนของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และความถี่ของระบบที่ผิดเพี้ยนไป เป็นต้น ในการออกแบบป้องกันโหลด จะใช้รีเลย์สำหรับตรวจสอบและป้องกันในส่วนของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และตรวจสอบความถี่