Process Control_3

 Picture4 

การควบคุมกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

Process Control

 

Gallery_MapG308a ResIion-01Display                   MeterModularControlerTemperature