protocol3

 

Picture1

 

เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เเปลงระบบการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่างชนิดกัน ทำให้มีรูปเเบบการรับ-ส่งข้อมูลที่ต่างกัน แต่ต้องรับส่งข้อมูลร่วมกัน ผ่านทางพอรท์อนุกรม: RS232 ให้อยู่ในรูปแบบProtocol: Modbus จึงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้

 

Protocol_Conversion

Protocol conversion

     ResIion-01