Picture2           

หนึ่งในงานระบบบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกที่สำคัญคือ

การบริหารและจัดการงานผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์การค้า เช่น

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าของผู้เช่าแต่ละร้าน

Picture11             

         ในปัจจุบัน การทำbilling สำหรับ Community Mall, Service apartmentนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้คนเดินไปจดค่าที่หน้ามิเตอร์อีกต่อไป เนื่องจากมิเตอร์สามารถส่งค่าkWh เข้าสู่ซอฟแวร์ได้โดยตรง และยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับมิเตอร์น้ำ ค่าโทรศัพท์ มารวมในบิลใบเสร็จเดียวกันได้ โดยโปรแกรมยังสามารถคำนวณการใช้ไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของ Billing ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นระบบ TOD, TOU หรือ Normal ทำให้ง่ายในการบริหารจัดการมากขึ้น

             BillingMore4