3

 Picture3 

เป็นระบบควบคุมขนาดใหญ่ ที่มีการรายงานข้อมูลผ่านศูนย์กลาง โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลทาง monitor ศูนย์กลาง ส่วนควบคุมในสถานที่จริงจะใช้อุปกรณ์ที่มีการควบคุมแบบอัตโนมัติ นั่นคือ PLC

 

และSCADA จะนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบSCADA จะมีระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด  หากส่วนไหนทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงาน ระบบตรวจสอบจะรายงานผลโดยทันที

pic1

 pic2