p1 Picture2                                                   More Details

 

 1 Picture2                                                                  More Details

              BillingMore4

 Tree Picture3                                                      More Details
 1 Picture4                                                                         More Details

 42-43  Picture5                                                                     More Details
6 Picture6                                                                      More Details

 

 

p7

 

Energyscope  เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเขียนโปรแกรม, จัดทำระบบควบคุม, ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า,

งานประกอบและติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของโรงงานในอุตสาหกรรม จากแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพสูง(ยุโรป อเมริกา และเอเชีย)  อาทิ แบรนด์ Lovato, ฺBanner, Balluff, Red Lion, Wieland, Contactplasma และ Kinco เป็นต้น

 

Lovato-01          BANNER-01     Kincologo    ResIion-01

 

Contactplasma-01        BALLUFF-01     wieland-01