161-e1361177098771 Picture10 

ในยุคปัจจุบัน การจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้านั้น ได้นำดิจิตอลมิเตอร์มาประยุกต์ในการใช้งานได้หลากหลายเรื่อง อาทิ